עורק - עורף קבוצתי וקהילתי
עורק - עורף קבוצתי וקהילתי

"עור"ק בונה משענת קהילתית כחלופה למשענת המשפחתית שאיננה, לכל החיים."

 

עור"ק מחברת בין אנשים בעלי רקע דומה ומזמינה אותם לבנות ביניהם קשרים, תוך סיוע בבניית ליבה של משענת קהילתית, על פי צרכיהם. ליבה זו תהווה חלופה לעורף המשפחתי החסר בחייהם, באופן היוצר בסופו של דבר קהילה אוטונומית.

הצורך

עור"ק מעריכה כי במדינת ישראל חיים כ – 200 אלף בוגרים ללא משענת משפחתית – עולים, בוגרי פנימיות ואומנה, יוצאים לשאלה, להט"בים, יוצאות מקלטים לנפגעות אלימות במשפחה, הורים יחידניים ועוד. הצורך באומדן זה נובע מכך שכיום אין גוף הרואה את כלל חסרי העורף המשפחתי כמכלול.

הסיוע במדינה כיום נותן לרוב מענה על צרכים מידיים וטרם ניתן מענה להיעדר המשענת המשפחתית לטווח הארוך. בהיעדר התמיכה, אנשים מתמודדים עם אתגרים בהווה ללא מענה על צרכיהם, וצפויים להתמודד גם בעתיד עם קשיים דומים, ללא יכולת להימנע מהם או להתמודד איתם בצורה טובה יותר.

מול קשיים אלה קיים פוטנציאל כלכלי, הכולל הון אנושי, צריכה, ייצור וניסיון של חברי הקהילות.

במבט על הערך הטמון באוכלוסיות אלו, במצב הנוכחי הסיכוי למימוש הפוטנציאל האישי נמוך מהממוצע, בשל היעדר התמיכה המשפחתית ורשת הקשרים הנובעים ממנה.

הפתרון שלנו

הקמה וליווי קהילות של אוכלוסיות חסרות עורף ותמיכה משפחתית באופן בו הן יהוו חלופה למשענת המשפחתית החסרה. אנשים הנמצאים בסיכון לחיי תלות (קצבאות, דיור ציבורי ורווחה), פותחים דלת לחיי מסוגלות, עצמאות וביטחון – חברתי, רגשי וכלכלי. בדרך זו הקהילות יכולות להתקיים לאורך זמן, תוך התבססות על היכולות של חברי הקבוצות ולא על מענה חיצוני.

הקהילות מרכזות יכולות, צרכים ומשאבים של חבריהן, ובונות נכסים כלכליים קהילתיים שיממנו את הצמיחה והפעילות. כך ההיבט הכלכלי תומך בהיבט החברתי-רגשי. בפריסה ארצית תתקבל רשת הטרוגנית של קהילות הומוגניות המסייעות זו לזו ביצירת הזדמנויות ובשימור סביבה תומכת לאורך זמן. זוהי מסגרת חברתית וכלכלית הכוללת סולידריות, אמון ויכולות כלכליות משותפות.

השתייכות היחיד לקהילה, רשת ביטחון, וקיומן של הזדמנויות, מאפשרים לחברי הקהילות להשתתף ביצירה או בעלות על נכסים כלכליים קהילתיים ולשנות את עתידם הכלכלי והחברתי. בדרך זו פוחתת הבדידות והעברת המצוקה הבין דורית.

היחודיות שלנו

פוטנציאל ומסוגלות אישית – קהילות עור"ק מוקמות בכדי לענות על הצורך של חבריהן במשענת ארוכת טווח, ובנוסף, מעצימות כל אחד ואחת במימוש הפוטנציאל האישי, ומעודדות ערבות וסיוע הדדי. עור"ק הינה הגורם היחיד הפועל לשם כך באמצעות בניית יכולות קהילתיות, תוך איגום היכולות האישיות ופיתוח יכולות משותפות, ובכך מאפשר צמצום פערים בחברה הישראלית וקידום שוויון הזדמנויות.

תפיסה סובייקטיבית – המודל שעור"ק יצרה, נותן את המקום והמעטפת עבור אנשים ללא משענת משפחתית, בין אם במצבי עוני והדרה ובין אם בשגשוג בהווה, אך ללא ביטחון באשר לפתרונות במצבי משבר עתידיים, להם ולילדיהם. עור"ק מגדירה היעדר עורף משפחתי כמצב בו אדם אינו בטוח באשר למקום בו יוכל לישון או המזון אותו יכול לספק לילדיו במקרה של משבר – כלכלי, גופני, נפשי או אחר.

גיל – כאשר ישנה התייחסות לחסרי עורף משפחתי, לרוב מדברים על אוכלוסיית הצעירים. עור"ק נותנת את המענה עבור כלל הגילאים, מתוך תפיסתה כי במרבית המקרים, אדם ללא עורף משפחתי בגיל צעיר, איננו מפתח עורף משפחתי בגיל מבוגר. בנוסף, עור"ק מזהה כי בכל גיל אדם יכול להיקלע למצב של היעדר משענת משפחתית, החל מיום לידתו אם ננטש בבית החולים, עבור דרך השלכות של החלטות שקיבל כצעיר, ועד השלב בגיל השלישי בו מצא עצמו ללא בני משפחתו. השלכותיו של היעדר העורף המשפחתי מורגשות ומלוות את האדם בכל שלב בו הפך לחסר עורף משפחתי, ונמשכות לאורך כל חייו.

השפה של עור"ק:

יכולות:

יכולות אישיות: הדברים שהאדם יודע לעשות ואוהב לעשות, כך שיעמיד אותן לרשות כל חברי הקהילה, ישירות כיחיד, או במסגרת שיתופי פעולה עם חברים אחרים בקהילה.

מאגר יכולות אישיות: אוסף היכולות שמעמידים החברים לרשות הקהילה, ומהווה חלק מהיכולות הקהילות העומדות לרשות חבריה.

יכולות קהילתיות: אמצעים העומדים לרשותה של קהילה ויכולים להיות מופעלים על ידיה באמצעות החלטה משותפת בהתאם לצרכיו של היחיד, של כמה חברים או צורך כללי. יכולות קהילתיות יכולות לשרת את הקהילה למימוש מטרותיה, ליישום חזונה או להוות מאגר לשעת חרום מסוג כלשהו.

כוחות: מכלול המשאבים הרגשיים והנפשיים אותם יכול האדם להפעיל במטרה לממש את כוונותיו ורצונותיו, או להעמיד לרשותה של הקהילה כחלק ממאגר היכולות האישיות.

משאבים: מכלול הכלים, הידע, היכולות, הכוחות והנכסים העומדים לרשות הפרט, המשפחה או הקהילה – בבואם לבצע פעולה, בין אם היא בדידה או ברצף, ליחיד או לקבוצה, כיוזמה או כמענה לאילוץ.

נכסים: משאבים אותם ניתן לשייך לאדם, לקבוצת אנשים או לקהילה. יכולים להיות מוחשיים, רוחניים, דיגיטליים או מכל סוג אחר, כל עוד ניתן לטעון לבעלות עליהם, ובהתאם גם להעמידם לרשות הקהילה למטרות מסויימות.

קהילה: מונח בעל משמעויות רבות. בעור"ק הכוונה היא לקבוצת אנשים בעלי מאפיין המגדיר אותם, קשרים בין-אישיים ביניהם, וגרעין משותף השייך לכולם יחד.

המאפיין המגדיר יוצר חוויות חיים ושפה משותפת, המקדמים את ההבנה ההדדית, היכולת להכיל ולתמוך זה בזה.

הקשרים הבין אישיים מאפשרים מתן אמון (וגם להיפך, מתן אמון מאפשר את בניית הקשרים), וגם את היצירה של מערכת סולידריות וערבות הדדית.

הגרעין המשותף כולל, בהתאם לבחירת חברי הקהילה, יכולות חברתיות וכלכליות קהילתיות, השייכות לכל חברי הקהילה, והחלטות לגביהן מתקבלות באופן דמוקרטי ובהתאם לכללים אותם קבעו חברי הקהילה.

רשת קהילות עור"ק: הגורם המאגד קהילות שונות לכלל יחידה מתואמת המספקת שירותים ומענה לצרכים שונים, תוך יצירת יתרון לגודל הן לקהילות והן לפרטים החברים בהן.